Privacyverklaring

Meterik Elektro, gevestigd Dwarsweg 8 5964 PG Meterik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@meterikelektro.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meterik Elektro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken.

* Voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meterikelektro.nl.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Meterik Elektro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van uw betaling

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

* Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en diensten

* Om diensten en goederen bij u af te leveren

* Een passend advies en voorstel te maken

* Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Meterik Elektro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens met betrekking tot de financiële administratie worden 7 jaar bewaard in verband met de (wettelijke) bewaarplicht die hiervoor geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meterik Elektro verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meterik Elektro gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te ma-ken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meterik Elektro en heeft u het recht op gege-vensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsge-gevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsge-gevens sturen naar info@meterikelektro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Meterik Elektro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege-vens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meterik Elektro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van mis-bruik, neem dan contact op met ons op via info@meterikelektro.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de be-drijfsvoering van Meterik Elektro. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of web-site bent u automatisch gebonden aan de voorwaarde van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.